Algemene Voorwaarden

Champagne-party, gevestigd te Veldhoven
is een onderdeel van Xclusive Entertainment.

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts) persoon, die aan “Champagne-party” een opdracht heeft verstrekt tot advisering en verzorging van entertainment, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.2 Onder “” hierna “opdrachtgever Champagne-party”: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering en verzorging van entertainment, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium - bereid is zich daartoe te verbinden.

1.3 Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering en verzorging van entertainment, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 Onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdracht-nemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum of uitvoerdatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te leveren entertainment, te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij “ “”, hierna Champagne-party “opdrachtnemer”, als opdrachtnemer opdrachten aanvaardt met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten, zoals o.a. het adviseren en verzorgen van entertainment, het organiseren en verzorgen van evenementen, festiviteiten, bedrijfsfeesten, bruiloften, promoties en consultancy en advies ter zake het voorgaande alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woord zoals onder meer het engageren van sprekers, dagvoorzitters, columnisten, adviseurs, interviewers, presentatoren, consultants, schrijvers, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.

2.2 De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten behoeve van derden die voor de uitvoering door opdrachtnemer worden ingeschakeld.

2.3 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op overeenkomsten als bedoeld in 1.1, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Door het verstrekken van een opdracht doet de opdrachtgever afstand van eventueel zijnerzijds gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4 Wijzigingen in de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een verstrekte opdracht, tenzij dit wederom schriftelijk is bevestigd.

2.5 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd alle verweren die deze derden tegen opdrachtnemer kunnen inroepen tegen de opdrachtgever in te roepen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling te vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.7 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarde te verlangen.

3 Offertes / Contracten

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane offertes zijn geheel vrijblijvend, en verbinden opdrachtgever tot geen enkele verplichting jegens opdrachtnemer. Alle offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

3.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3 Alle in een offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot het gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3.4 Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de akkoordverklaring met de offerte of de gegeven opdracht opdrachtnemer heeft bereikt. Een overeenkomst met de opdrachtnemer komt slechts tot stand indien de opdrachtnemer een door de opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken in afwijking van de offerte of opdracht ter zake meer- of minderwerk behoren, om te kunnen gelden, afzonderlijk en schriftelijk te worden overeengekomen. De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn.

3.6 Opdrachtnemer zal de overeenkomst doormiddel van een contract schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever sturen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van dit contract binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na dagtekening bij opdrachtnemer is.

3.7 Indien het getekende contract niet binnen deze in 3.6 genoemde termijn door opdrachtnemer is ontvangen, heeft opdrachtnemer behoudens recht op nakoming, het recht het contract te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

3.8 Meer-werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door de opdrachtnemer afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer-werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die de opdrachtnemer verricht voor de opdrachtgever.

3.9 De opdrachtnemer is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen niet ten nadele van de opdrachtnemer worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen zijn.

3.10 De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief het wettelijk verschuldigde BTW percentage, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.11 Indien de opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger

4 Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht geldende prijzen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalties en overige heffingen. De opdrachtnemer brengt dergelijke opslagen, voor zover van toepassing, apart aan de opdrachtgever in rekening.

5 Uitvoering

5.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdracht-nemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

5.3 Indien opdrachtgever voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is terstond opeisbaar.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Verantwoordelijkheid voor de organisatorische aspecten van het evenement blijft bestaan ten aanzien van opdrachtnemer, tenzij door derde partij en opdrachtgever een nieuwe overeenkomst aangegaan wordt.

5.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk een week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

5.6 Een eventueel televisie/radio optreden of een optreden in het buitenland van een artiest (dit te overleggen met deugdelijk contract) heeft altijd voorrang op een optreden in Nederland. In dit geval komt de overeenkomst te vervallen en zullen de contractanten in onderling overleg en desgewenst door de opdrachtgever een vervangend optreden tegen dezelfde gage overeenkomen. Hetzelfde geldt indien de artiest verhinderd wordt vanwege plaatopname, mits deze uiterlijk vier weken van te voren aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

6 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst waaronder inbegrepen vereiste licenties ter zake van auteursrechten (BUMA) en naburige rechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisten ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.

6.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

7 Engagementen en bepalingen met betrekking tot het optreden

7.1 De opdrachtgever zal zorg dragen voor een afsluitbare verwarmde kleedruimte (in de directe nabijheid van de speelplek en afgesloten van publiek) met tafel en stoelen (voor het aantal artiesten + crew), spiegel, wasgelegenheid met warm stromend water, stroom-voorziening en voldoende licht + toilet in de buurt.

7.2 Wanneer er een bodypaint act is ingehuurd dient de opdrachtgever ook zorg te dragen voor een afsluitbare douche.

7.3 De opdrachtgever zorgt voor een gratis parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de speellocatie en op loopafstand van de kleedruimte. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 De artiesten moeten kunnen laden/lossen bij de speellocatie.

7.5 De opdrachtgever verstrekt de artiest(en) en crew een redelijk aantal consumpties (koffie, thee, fris) gedurende de tijd van aanwezigheid (minimaal 2 consumpties per uur) en rond lunchtijd een eenvoudige (vegetarische) broodmaaltijd. In geval van een avondoptreden dienen artiest(en) en crew te worden voorzien van een eenvoudige warme (vegetarische) maaltijd.

7.6 In het geval dat weeromstandigheden, natte onder- of speelgrond of gevaarlijke situaties het optreden dienen te verhinderen heeft de opdrachtnemer en/of haar artiest(en) het recht het optreden uit te stellen of af te lasten wegens veiligheid risico voor artiest en/of publiek. De beoordeling geschiedt door de artiest. Indien een optreden niet mogelijk is, zal naar een geschikte oplossing worden gezocht. Zoals afwijken van speeltijden, vinden van overdekte / verwarmde speelplekken etc. Indien deze oplossing niet gevonden wordt is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verplicht de gehele uitkoopsom, reis- en verblijfskosten te vergoeden.

7.7 Een rider of overzicht van de technische gegevens voor het optreden kan onderdeel zijn van het contract.

7.8 De opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomt en/of besproken met de artiest of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woord. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

7.9 De artiest wordt geacht zelf alle voor zijn optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken ervan.

7.10 De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de artiest, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer dan wel de artiest.

7.11 Indien de artiest optreedt buiten Nederland is de opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dien de opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met de opdrachtnemer.

7.12 Indien de opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevold van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

8 Verhindering van de Artiest

8.1 Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte of een noodgeval zal de opdrachtnemer:
a. In overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd
b. In overleg met de opdrachtgever indien mogelijk het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
c. Indien opdrachtnemer en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

8.2 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de artiest.

9 Re-boekingen van de Artiest(en)

9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan informatie te vragen aan de artiest betreffende gages, adressen, telefoonnummers, noch enige andere informatie ter zake van de betrekking die de artiest heeft met de opdrachtnemer.

9.2 De opdrachtgever gaat akkoord dat alle toekomstige boekingen van de artiest via opdrachtnemer worden gedaan en niet rechtstreeks met de artiest(en) voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van dit contract.

9.3 Wanneer gasten of bezoekers geïnteresseerd zijn in de artiest zal deze naar opdrachtnemer verwijzen voor meer informatie.

10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Annuleert opdrachtgever de gegeven opdracht of reservering geheel dan wel gedeeltelijk, dan is hij aan opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen, uitgedrukt in percentages van het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst:
- in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor en op de dag(en) van uitvoering, 100%.
- in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen de honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de dag(en) van uitvoering, minimaal 75%.
- in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de dag(en) van uitvoering, minimaal 50%.

10.2 Indien opdrachtnemer dit wenst, is opdrachtgever daarnaast gehouden tot vergoeding van alle verdere uit de bewuste annulering voortvloeiende (directe en indirecte) schade.

10.3 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van zaken of diensten geleverd door derden als onderaannemer van opdrachtnemer, bovendien altijd als vergoeding verschuldigd de (annulerings-)kosten, die opdrachtnemer aantoonbaar aan deze derden verschuldigd zal zijn, naast de annuleringskosten als vermeld onder 10.1.

10.4 Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De datum waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt, is bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de annuleringskosten.

10.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever:
a. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van de opdrachtnemer;
b. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van de opdrachtnemer;
c. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met ( inter ) nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
d. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;
e. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
f. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
g. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
In deze gevallen is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakt kosten te vergoeden en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

10.6 Opzegging van de overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door de opdrachtnemer.

11 Overmacht

11.1 Indien als gevolg van een of meer in artikel 11.2 vermelde oorzaken opdrachtnemer door overmacht niet of niet in redelijkheid aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer ontslagen van zijn plicht tot nakoming van de overeengekomen termijn voor reservering of uitvoering van de opdracht, zonder dat opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

11.2 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, werkstaking, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest, storingen in de diensten van derden dan wel alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

11.3 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.

11.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij de opdrachtgever zal dit niet als overmacht worden beschouwd en is de opdrachtgever derhalve gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan opdrachtnemer uit te betalen.

11.5 In geval van overmacht als bedoeld in 11.2 zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na verzending van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Indien opdrachtnemer reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van hetgeen reeds werd uitgevoerd, vermeerderd met in rekening gebrachte kosten van derden.

11.6 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

12 Reclames

12.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

12.2 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door de opdrachtnemer. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen binden opdrachtgever niet.

12.3 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen zeven dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

12.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

12.5 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totaal geleverde prestatie af te keuren. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

12.6 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereikt, geven opdrachtnemer het recht deze niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

12.7 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op de opdrachtnemer.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die opdrachtgever zal lijden als gevolg van een onjuiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. In dat geval bedraagt de schade nimmer meer dan het maximum van het bedrag van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Voor gevolg-schade, zoals winstderving, is opdracht-nemer nimmer aansprakelijk.

13.2 Opdrachtnemer zal indien zij bij de uitvoering van de opdracht of de levering van goederen derden inschakelt in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor gedragingen of tekortkomingen van deze derden.

13.3 Opdrachtnemer werkt aan het minimaliseren van de kans op een (technische) foutmelding, desondanks is opdrachtnemer nooit verantwoordelijk en kan opdrachtnemer nooit verantwoordelijk worden gesteld voor welke fout van menselijke- of technische aard in opdrachtnemer geleverde diensten of producten. Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk, niet in juridische en niet in wettelijke vorm voor een mogelijke schade of gevolgschade door een fout, foutmelding, vertraging of stagnatie van de show, ongeacht de aard van de fout en ongeacht of deze fout technische apparatuur, artiesten of derden betreft.

13.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever of door / namens hem aanwezige derden op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

13.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade c.q. verlies vanwege door of namens hem aanwezige personen toegebracht aan de eigendommen van opdrachtnemer c.q. namens opdrachtnemer aanwezig personeel.

13.6 Iedere schade aangebracht aan instrumentarium etc. van de artiest en veroorzaakt door publiek of personeel van de opdrachtgever, dat zich in de zaal of op het toneel of in de kleedkamer bevindt, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel binnen een maand nadat de eventuele schade is toegebracht. Dit bedrag zal door de opdrachtgever aan de artiest worden betaald. In geval van een optreden in de openlucht of in een feesttent is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor schade bij de artiest als gevolg van slechte weersomstandigheden en/of ondeugdelijke overkapping op podiumbouw.

13.7 De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen dergelijke aanspraken van derden.

14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met entertainment of een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van entertainment of een evenement te herhalen.

14.2 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever of door de opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:
a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van de artiest;
b. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van de artiest;
c. de naam en/of beeltenis of geluidsdragers van de optredende artiest te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailingen en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

14.3 Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid vervatte verboden zal de opdrachtgever, zonder dat de voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 12.000,- (zegge: twaalfduizend Euro), alsmede een boete van € 6000,- (zegge: zesduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

15 Factuur en Betalingsvoorwaarden

15.1 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomt de betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen.

15.2 Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 14 dagen voor de uitvoerdatum op de wijze en in de muntsoort als aangegeven op de factuur, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

15.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

15.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

15.5 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.

15.6 Een factuur is pas voldaan wanneer het bedrag door opdrachtnemer is ontvangen, op het moment dat het is bijgeschreven op de bankrekening ten name van “Champagne-party” te Veldhoven.

15.7 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

15.8 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 2% per kalendermaand. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle gerekend.

15.9 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of nadere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever over de verschuldigde rente kosten verschuldigd ter verkrijging van de voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 115,=. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van betaling, indien daartoe door de opdrachtnemer wordt overgegaan.

15.10 Betaling geschiedt uitsluitend aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever is niet bevoegd betalingen te verrichten aan de artiest.

15.11 In geval opdrachtgever in gebreke is met een betaling, worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, na daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer, onmiddellijk opeisbaar.

16 Toepasselijk Recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17 Wijziging Voorwaarden

17.1 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

18 Slotbepaling

18.1 De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

18.2 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht worden zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigende beding komt alsdan een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan..

Definities